Habilitet i komitésystemet

Man skal have tillid til de afgørelser, der træffes i komitésystemet, og habilitetsreglerne skal derfor sikre, at afgørelser træffes på et sagligt grundlag uden involvering af uvedkommende interesser.

Regelgrundlaget

Ifølge Komiteloven må personer, der medvirker i behandlingen af afgørelser om godkendelse, overvågning eller tilsyn med sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter ikke have økonomiske, eller andre interesser inden for sundhedsvidenskabelig forskning, som kan påvirke deres upartiskhed.

Formålet med habilitetsreglerne er at sikre, at der træffes afgørelser på et sagligt grundlag, hvor uvedkommende interesser ikke indgår i beslutningsprocessen således at offentligheden kan have tillid til de afgørelser, der træffes.

Derfor skal alle medlemmer af en regional eller national videnskabsetisk komité, ansatte i de tilknyttede sekretariater, og andre personer tilknyttet til komiteerne, og som deltager i sagsbehandlingen af forskningsprojekter, hvert år afgive en erklæring om deres økonomiske og andre interesser inden for sundhedsvidenskabelig forskning til den komité, som de er tilknyttet.

Da de videnskabsetiske komiteer er en del af den offentlige forvaltning, så er komiteerne også underlagt de generelle habilitetsregler beskrevet i forvaltningsloven.

Ressourcer

Lovbekendtgørelse nr. 1338 af 1. september 2020 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter (”Komiteloven”)

Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om bekendtgørelse af forvaltningsloven

Deklarering af habilitet

National Videnskabsetisk Komite (NVK) har i samarbejde med de regionale komiteer udarbejdet en blanket til indhentning af oplysninger om personlige og økonomiske forhold, som skal anvendes af hele komitesystemet.

For at sikre transparens og åbenhed omkring habilitet i komitesystemet offentliggøres erklæringerne for alle komitemedlemmer og ansatte i sekretariaterne på de respektive komiteers hjemmesider. Erklæringerne skal som minimum opdateres en gang årligt, eller løbende hvis der opstår nye forhold, som kan føre til inhabilitet.

Ressourcer

Blanket til deklarering af habilitet (PDF)

Forhold der kan føre til inhabilitet

NVK har udarbejdet retningslinjer til støtte for komiteernes vurdering af habilitetsspørgsmål, og for at sikre, at der sker en ensartet vurdering heraf i komiteerne. Retningslinjerne har været drøftet med de regionale komiteer.

Af retningslinjerne fremgår det, at man kan blive inhabil i følgende situationer i forbindelse med ansøgning om godkendelse af et konkret forskningsprojekt:

  • hvis man er ansøger, medansøger eller øvrig deltager i projektet.
  • hvis man selv, eller en nærtstående person, har en særlig personlig eller/og økonomisk interesse i projektet.
  • hvis man har tætte arbejdsmæssige, personlige eller økonomiske relationer til ansøger, medansøger eller øvrige deltagere i projektet.
  • hvis man er bestyrelsesmedlem ved den offentlige institution, hvor projektet udgår fra.
  • hvis man er leder med direkte instruksionsbeføjelser over for ansøger, medansøger eller øvrige projektdeltagere ved den offentlige institution, hvor projektet udgår fra.
  • hvis man inden for de sidste fem år, har siddet i bestyrelsen og/eller direktionen for en privat virksomhed, som deltager i projektet.
  • hvis projektet udgår fra en forskergruppe, som man er, eller indtil for nylig har været medlem af.
  • hvis man tidligere har deltaget i behandling af projektet i en regional videnskabsetisk komite.
  • hvis man tidligere har været repræsentant for ansøger, medansøger eller øvrige projektdeltagere i det konkrete projekt.

Spørgsmålet om vurdering af habilitet foretages af de respektive komiteer og/eller sekretariaterne. Den person der formodes at være inhabil, må ikke deltage i vurderingen af ens egen inhabilitet. Drøftelse af spørgsmål om inhabilitet skal dokumenteres, f.eks. kan det fremgå af referatet fra det pågældende møde.

Det er de pågældende personers eget ansvar at gøre opmærksom på, hvis der sker ændringer i ens forhold. Det samme gælder også hvis man under behandling af en konkret sag bliver i tvivl om egen habilitet, så skal man straks gøre opmærksom herpå.

Ressourcer

Retningslinjer for habilitet (PDF)

Håndtering af personfølsomme oplysninger

I forbindelse med indhentning af habilitetserklæringerne indsamles og registreres personoplysninger i form af navn, arbejdssted, titel/stilling, e-mail samt evt. økonomiske og familiemæssige oplysninger. Komitesystemets håndtering af persondataoplysninger kan udleveres i forbindelse med indhentning af habilitetserklæringerne.

Komitesystemet gemmer oplysningerne i et journaliseringssystem, som ikke kan tilgås af eksterne. Ved offentliggørelse af habilitetserklæringerne vil personfølsomme oplysninger dog ikke blive offentliggjort. Oplysninger om evt. angivelse af værdien af aktiebesiddelser, samt oplysninger om nærtståendes tilknytning til virksomheder offentliggøres således ikke.

Ressourcer

Informationsskrivelse om håndtering af personfølsomme oplysninger i komitésystemet (PDF)

Senest opdateret 01-02-2024

Indhold på siden