Klager over afgørelser i komitésystemet

Klager over afgørelser i komitésystemet

Læs her om dine muligheder for at klage samt formalia og tidsfrister i forbindelse med klager.

Den forsøgsansvarlige kan klage over en regional videnskabsetisk komités afgørelse vedrørende et konkret projekt eller en tillægsprotokol.

Tilsvarende har andre, der ifølge forvaltningsloven er part i sagen, adgang til at klage over såvel afslag som godkendelser.

Klagen skal indbringes elektronisk og ved brug af digital signatur og kryptering, hvis protokollen indeholder fortrolige oplysninger. Dette kan ske på adressen: dketik@dketik.dk. Se her, hvordan du sender sikker post til NVK.

Klagen skal begrundes og være vedlagt kopi af den regionale videnskabsetiske komités afgørelse samt de sagsakter, som den regionale videnskabsetiske komite har truffet afgørelse på grundlag af.

NB: Der må ikke foretages ændringer i dokumenterne, som har været til behandling i den regionale komité, da sagen ellers vil blive sendt retur til komiteen.

Afgørelser vedrørende vurdering af et konkret projekt

Afgørelser, hvor den regionale videnskabsetiske komité har givet helt eller delvist (godkendelse på vilkår) afslag på en ansøgning om at iværksætte et sundhedsvidenskabeligt forskningprojekt, kan indbringes for NVK. Tilsvarende gælder helt eller delvist afslag på en ansøgning om en tillægsprotokol.

Andre afgørelser

Den forsøgsansvarlige kan også indbringe en regional videnskabsetisk komités afgørelse om, hvorvidt et projekt er anmeldelsespligtigt eller ej. NVK har også kompetence til at påse legaliteten i de regionale videnskabsetiske komiteers afgørelser, dvs. behandle retlige spørgsmål vedrørende sagsbehandlingen.
 

Komiteens afgørelse kan indbringes for NVK senest 30 dage efter, at afgørelsen er modtaget. NVK kan, af hensyn til sikring af forsøgspersonernes rettigheder, behandle elementer af projektet, som ikke er omfattet af selve klagen.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges den til hverdagen efter.

Klagefristen kan ikke forlænges. En klage, der ikke er modtaget indenfor komitélovens frist, kan ikke behandles af NVK, hvorfor den vil blive afvist.

NVK foretager en ny videnskabsetisk behandling og vurdering af sagen. NVK kan således behandle elementer af projektet, som ikke er omfattet af den konkrete klage. Dette kan være relevant, hvis der fx klages over et delvist afslag på et forskningsprojekt eller et særligt vilkår for godkendelsen.

Den normale tidsfrist for sagsbehandlingen er 60 dage for et nyt forskningsprojekt og 35 dage for en tillægsprotokol.

NVKs afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Et forskningsprojekt, som er forelagt NVK, må ikke påbegyndes, før komiteens afgørelse foreligger.

Senest opdateret 01-02-2024