Baggrund og formål

NVK er en uafhængig myndighed under Sundheds - og Ældreministeriet. NVK nedsættes med hjemmel i lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

NVK's opgaver:

 • Fungerer som ankeinstans for afgørelser truffet af de regionale videnskabsetiske komiteer,
 • førstebehandler anmeldelser af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der vedrører særligt komplekse områder. Se her hvilke områder der betragtes som særligt komplekse, 
 • afgør sager indbragt af et kvalificeret mindretal i den regionale videnskabsetiske komité,
 • udtaler sig om principielle spørgsmål, som ikke er knyttet til godkendelsen af et konkret forskningsprojekt,
 • koordinerer arbejdet i de regionale videnskabsetiske komiteer,
 • fastsætter vejledende retningslinjer,
 • sikrer kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og læring i komitésystemet, samt
 • følger forskningsudviklingen på sundhedsområdet og virke for forståelsen af de etiske problemstillinger, som udviklingen kan medføre i forhold til sundhedsvæsenet og de sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer.

NVK's sammensætning:

NVK består af 13 medlemmer.

Medlemmerne udpeges på følgende måde:

 1. Sundhedsministeren udpeger formanden,
 2. to medlemmer udpeges af Sundhedsministeren efter samlet indstilling fra bestyrelserne for Det Strategiske Forskningsråd og Det Frie Forskningsråd,
 3. fem medlemmer udpeges af Sundhedsministeren i samråd med Uddannelses - og Forskningsministeren efter åbent opslag,
 4. fem medlemmer udpeges af Sundhedsministeren efter indstilling fra de enkelte regioner.

Se Medlemmer af National Videnskabsetisk Komité

Senest opdateret 01-02-2024